facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Съвет на департамента

 

доц. д-р Калина Христова

e-mail: k_hristova@nbu.bg

ас. д-р Виолета Заранкова 

e-mail: vzarankova@nbu.bg

ас. д-р Моника Найденова

e-mail: studio@mohika.bg

доц. д-р Моника Попова

e-mail: mppopova@nbu.bg

доц. д-р Ралица Мирчева

e-mail: rmircheva@nbu.bg

доц. д-р Венцислав Занков

e-mail: vzankov@yahoo.com

преп. Станимир Божилов

e-mail: sbozhilov@nbu.bg

ас. д-р Дамян Дамянов

e-mail: damyandamyanov@gmail.com

гл. ас. д-р Христина Дякова

e-mail: hdyakova@nbu.bg

ас. д-р Васил Ангелов

e-mail: vangelov@nbu.bg

 

 

Секция „Изкуствознание и история на културата“

проф. д-р Ирина Генова

e-mail: igenova@nbu.bg

доц. д.н. д-р Боян Манчев

e-mai: b_manchev@yahoo.com

ас. д-р Тодор Петев

e-mail: t.petev@moyatmuzey.org

гл. ас. д-р Владимир Димитров

e-mail: vdimitrov@nbu.bg

гл. ас. д-р Росица Гичева

e-mail: gicheva@nbu.bg